Funksionering

• Bestuurs- en dagbestuursvergaderings word maandeliks gehou. Die gespesialiseerde komitees vergader so dikwels nodig.
• Benewens die Algemene Jaarvergadering word gereelde ledevergaderings en inligtingsessies gereël. Aktuele onderwerpe word deur kundige sprekers op die vergaderings behandel.
• Die jaarlikse Sakekamer dinee het reeds ’n besondere geleentheid op die Egoli-kalender geword.
• Een of meer bestuur kursusse en seminare word elke jaar vir lede en hul personeel aangebied.
• Die Sakekamer neem aktief deel aan die jaarlikse kongres van die Afrikaanse Handelsinstituut.
• Lede van die bestuur en ander lede van die Sakekamer dien op die Hoofbestuur en verskillende groep besture van die Handelsinstituut soos by die Nywerheid-, Handel & Kleinsake-, Motor- & Vervoer-, Korporatiewe- & Staatsbestuurs-, Kommunikasie & Bemarking-, Menslike hulpbronne-, Ekonomiese Advies-, Belasting Beleids-, Internasionale Aangeleenthede-, Toerisme-, Nasionale Raad vir Sakevroue- en Nasionale Jeugsakeluikomitee.
• ’n Gereelde nuusbulletin word deur die Sakekamer opgestel en onder die lede versprei. Daarin word verslag gedoen oor die Sakekamer (en AHI) se werksaamhede en aktuele sake word bespreek en onder lede se aandag gebring.
• Die Sakekamer speel ’n aktiewe rol in die ontvangs van Handelsendings om kontak tussen die sendings en die lede van die Sakekamer te bewerkstellig. Lede van die Sakekamer het ook deelgeneem aan sendings na omliggende gebiede in Suider-Afrika.
• Deur persoonlike skakeling word voortdurend aandag aan die individuele navrae en probleme van lede gegee.
• Die Sakekamer neem aktief deel aan die Handelsinstituut se aksie om groter belangstelling in loopbane en die handel en nywerheid by die jeug te kweek. Daarbenewens skenk die Sakekamer jaarliks R1 500 aan die mees verdienstelike student in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van Johannesburg,
• Die Sakekamer het in samewerking met Universiteit van Johannesburg ’n Leerstoel in Ondernemingsbestuur aan die UJ gevestig, wat aan die begin van 1986 begin funksioneer het. Die Sakekamer lewer op deurlopende basis insette ten opsigte van die opleiding. Kort kursusse word ook deur die Leerstoel aangebied.
• Die Sakekamer is aktief betrokke by skakeling met die plaaslike owerhede in sy gebied en vorm ook deel van die ‘Business Liaison Committee’ wat bestaan uit lede van die Sakekamer, omliggende Sakekamers, JCCI & NAFCOC
• Die Sakekamer is ook nou betrokke by instelling wat omsien na veiligheid aspekte in sy gebied sodat ‘n veilige omgewing geskep word waarin sy lede kan sake doen.
• Ander netwerk- en sosiale geleenthede word geskep (soos bv. gholfdae) waar lede sake kontakte kan smee of net kan ontspan.

Nuutste Kommentaar

No comments available.

Nuwe gebruikers

  • andriesbrink
  • admin

Meningsopname

Kan ons Johannesburg baat vind deur e-tol
Is julle laf
100%
Ons het al klaar
0%
Begrawe dit
0%
Total votes: 1